O PROJEKCIE

Niniejsza strona internetowa została zrealizowana w ramach projektu pn.

„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich  oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej”.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0129/16-00- XVII/44/FE/17 z dnia 28.04.2017 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zewnętrznych elementów Zamku oraz obiektów zabytkowych w parku. Zaplanowane zdania do realizacji w ramach projektu.

ZADANIE 1 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE

 • Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich
 • Opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych
 • Opracowanie ekspertyz konstrukcyjnych wraz z projektem konstrukcyjnym
 • Opracowanie map do celów projektowych cały obszar zabytkowy
 • Opracowanie dokumentu pn. Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka
 • Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

ZADANIE 2 – PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE

 • Odnowienie lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego wraz z obróbką  dachową  (rynny, rury spustowe, więźba dachowa, pokrycie dachu, konserwacja zewnętrzna kominów, instalacja odgromowa)
 • Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych zewnętrznych (elewacja obiektu) wraz z rekonstrukcją detali architektonicznych
 • Odnowienie lub całkowite odtworzenie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
 • Utwardzenie dziedzińca zamkowego wraz z modernizacją instalacji kanalizacji deszczowej
 • Odnowienie i wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku zamkowego
 • Iluminacja elewacji zamku
 • Elementy małej architektury
 • Nadzór inwestorski
 • Nadzór autorski

ZADANIE 3 – PRACE POZOSTAŁE

 • Zarządzanie projektem
 • Promocja źródeł finansowania projektu – projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe)
 • Zakup certyfikowanego podpisu kwalifikowanego
 • Promocja przedmiotu projektu

CHARAKTER OBIEKTU POD WZGLĘDEM KONSERWATORSKIM
Zamek Suski uznawany jest za najcenniejszy zabytek sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej. Jest on wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego: Sucha Beskidzka gm. Sucha Beskidzka–zamek+otoczenie, w tym dziedziniec arkadowy, dziedziniec i zespół zab. gosp. + park wraz ze stawem-kanałem, mostkiem i drzewostanem, A-22 z 16.04.1968, A-378/79 z 8.09.1980 (B) [A-1041/M] Obiekt jest zlokalizowany również na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego: Sucha Beskidzka gm. Sucha Beskidzka–układ urbanistyczny, A-511 z 04.09.1987 (B) [A-1042/M] Obiekt znajduje się też w strefie A Ścisłej Ochrony Konserwatorskiej wynikającej z MPZP Miasta Sucha Beskidzka.

KOSZTY PROJEKTU
– na podstawie umowy dofinansowania:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 561 151,57 PLN (słownie dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i 57/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 8 602 054,30 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote i 30/100)

Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 6 451 540,64 PLN (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 64/100). Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym procentowym udziałem:
– Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż: 6 021 437,93 PLN (słownie: sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i 93/100), stanowiące 93,33% dofinansowania Projektu;
– Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, w kwocie nie większej niż: 430 102,71 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto dwa złote i 71/100), stanowiące 6,67% dofinansowania Projektu.